TEDx KONUŞMACI KATILIMCI ADAYI AYDINLATMA METNİ

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TEDx  KONUŞMACI KATILIMCI ADAYI AYDINLATMA METNİ
 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  veya “ERCİYES KOLEJİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“ERCİYES KOLEJİ”ne iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz   Konuşmacı Katılımcı Adaylarının aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Veri İşleme Amaçları

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad

 

 

 

  • TEDx Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 

 

  • Hizmet sunulması  süreçlerinde doğabilecek olası problemlerin giderilmesi ile sizlerle iletişimin sağlanabilmesi  amaçlarıyla

İletişim  Bilgileri

 

 

 

 

 

 

Telefon No, E-posta hesabı

 

 

 

 

Diğer

 

Kişinin kendi rızasıyla ilettiği bilgi ve belgeler, daha önce TEDx’ e  katılım gerçekleştirip gerçekleştirmediği , katılım istek nedenleri

 

 

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri

“ERCİYES KOLEJİ”nin İş Faaliyetlerini Yürütebilmesi ve Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

“ERCİYES KOLEJİ”nin  Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerini ve Olası Bir Yargı Sürecinde İspat Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi Amacıyla

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi          

 

Kişisel verileriniz “ŞİRKETtarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda, sosyal medya hesaplarımızda (Zoom, İnstagram, Facebook, Twitter,WhatsApp..) toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “ŞİRKETın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.erciyeskoleji.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ERCİYES  KOLEJİ ”ne iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.erciyeskoleji.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya elektronik posta adreslerimize iletebilirsiniz.

 

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harman Mh. Şehit Komandolar Cd. No 92, Talas/KAYSERİ

Mersis No: 0463002276000011

Telefon: 444 2 384

E - Posta: info@erciyeskoleji.com

Kep Adresi: ozelerciyes@hs01.kep.tr

Web Adresi :https://www.tedxerciyeskoleji.com/

Bağlantılı Web Adresi: www.erciyeskoleji.com

 

Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.