TEDx KONUŞMACI KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

TEDx KONUŞMACI KATILIMCI  AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ
 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”  veya “ERCİYES KOLEJİ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 “ŞİRKET ”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Konuşmacı Katılımcılara ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1.Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

 • Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası,

İletişim Bilgisi

 • Telefon numarası, Adres Bilgileri, elektronik posta adresi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 • Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

 • Cinsiyet

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • ERCİYES KOLEJİ”nin TEDx faaliyetleri kapsamında kurum içi ve kurum dışı etkinlik ve organizasyon sırasında çekilen fotoğraf ve videolar
 • Sosyal medya hesabı kullanım sırasında elde edilen fotoğraf ve video kayıtları

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

İşlem Bilgisi

 • Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi, İşlem Güvenliği, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

Pazarlama Verisi

 • Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi

 • Kendi Rızasıyla İlettiği Sağlık Verileri

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 • TEDx Faaliyetlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • TEDx Faaliyetlerinin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 İşlem Bilgisi

 • TEDx Faaliyetlerinin  Yürütülmesi / Denetimi
 • Talep/ Şikayetlerin Takibi

Hukuki İşlem Bilgisi

 

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

 • Hizmet Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • TEDx Faaliyetlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusunun tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla

Sağlık Verisi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Dışarıdan Hizmet Alınması Koşulunda Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

 • Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini Sağlamak için

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerimizle

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 • “ERCİYES KOLEJİ”nin İş Faaliyetlerini Yürütebilmesi ve Yasal Yükümlülüklerini Yerine Getirebilmesi Amacıyla

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 • “ERCİYES KOLEJİ”nin  Kanunlardan Kaynaklanan Yükümlülüklerini ve Olası Bir Yargı Sürecinde İspat Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi Amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması veya yüz yüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması ve özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi yolları ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (www.erciyeskoleji.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ERCİYES  KOLEJİ ”ne iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

            Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.erciyeskoleji.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya elektronik posta adreslerimize iletebilirsiniz.

 

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harman Mh. Şehit Komandolar Cd. No 92, Talas/KAYSERİ

Mersis No: 0463002276000011

Telefon: 444 2 384

E - Posta: info@erciyeskoleji.com

Kep Adresi: ozelerciyes@hs01.kep.tr

Web Adresi :https://www.tedxerciyeskoleji.com/

Bağlantılı Web Adresi: www.erciyeskoleji.com

 

Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.